Výuka

V rámci školy připravujeme na nadcházející období plán dílen, které probíhají kontinuálně na týdenní bázi. Náplň dílen se v prvním roce školy orientuje na děti ve věku 5., 6., 7. třídy. V průběhu času vznikne ve škole program pro děti ve věku celého II. stupně základní školy.

Průběh výuky u nás

Každý týden pravidelně probíhají dopolední školní dílny a odpolední zájmové kroužky. Dopolední program je pro děti v individuální vzdělávání (domácí vzdělávání), odpoledne je program otevřen všem dětem ve formě kroužků. Výuka probíhá na různých místech, často „v terénu“, zázemí pro školu je zajištěno v rodinné vile.

Od úterý do čtvrtku organizujeme kontinuální školní dílny dle pevného rozvrhu (je níže na stránce), v pátek škola organizuje projektové dílny na rozmanitá témata, která jsou plánována a vyhlašována s měsíčním předstihem.

Výuka je organizována kombinací užitečných metod a také v souladu s momentální kapacitou studentů. Teoretický výklad je doplněn zážitkovým způsobem výuky, popřípadě je dětem ponechána volná kapacita či ve formě hry uvnitř či venku za účelem snazšího strávení získaných poznatků. Děti jsou podporovány v samostatné práci a volbě vlastních témat pro studium, k dispozici mají individuální konzultace a podporu odborných garantů.

výuka pro děti v režimu individálního vzdělávání

Dopolední dílny

Pevný harmonogram, inspirativní lektoři, spouta podnětů k prozkoumávání, prostor pro individuální požadavky dětí, jasné hranice, v klidu, v radosti a hravosti. Podívejte se na rozvrh níže a vyberte si.

Council/kruh

Council představuje sdílení témat v rámci kruhu. Ve škole bychom rádi zavedli nástroj tzv. „mluvící hůlky“ předané od domorodých tradic. Nástroj vede k hlubšímu poznání sebe sama i jevů, které nás obklopují. Současně učí vyjádřit pocity a myšlenky před dalšími osobami a zároveň učí jednotlivce naslouchat a vnímat, co se ve skupině právě odehrává (dovednost naslouchání a vnímání je hlavní slabinou návyků v rámci naší běžné společnosti a je spojena s úrovní zralosti jedinců). Jedná se o optimální nástroj pro řešení nedorozumění a konfliktů uvnitř skupiny.

Council/kruh je nezbytné organizovat za určitých podmínek a dohod, aby byl funkční. Jsou-li tyto zásady dodrženy, potom může mít hluboký terapeuticky význam nejen pro jedince, ale pro celou skupinu. Vedení kruhu proto bude zajištěno kompetentní osobou s hlubší znalostí a dovedností tento proces koordinovat.

Český jazyk

Pravidelná dílna ve škole se zaměří na přiblížení a vnímání českého jazyka, který je klíčem mezi vnitřním světem člověka a schopností vyjádřit ho ve světě vnějším. V rámci školy bude probíhat čtenářská dílna a děti budou velmi podporovány ve výběru a čtení knih, jež je podle nás zcela podstatné při formování myšlení a jež je bohužel v dnešním světě trochu opomíjeno.

Děti budou podporovány v rozvoji schopnosti vyjadřovat své myšlenky pomocí psaného textu, budeme experimentovat s tvořivým psaním, budeme hledat jaké možné způsoby vyjadřování nás baví.

V rámci dílny plánujeme také individuální podporu, plánování a kontrolu samostatné práce z důvodu naplňování formálního minima vyžadovaného zákonnou osnovou českého vzdělávacího systému.

owl, bird, reading-4783407.jpg

Historie/Geografie

Cílem „výuky“ historie není memorování dat a událostí, ale vytvoření a trénink zdravého kritického myšlení. Historie je plná nádherných příběhů, které vznikají na pozadí různých podnětů, na které se můžeme podívat z různých úhlů a stran. Rádi s dětmi hrajeme hry, kdy na základě informací k určité historické události, děti rozhodují jako tehdejší aktéři a následně konfrontují jejich závěry se závěry tehdejších zúčastněných.

V geografii provedeme děti pohledem na Zemi, jak z pohledu základních fyzikálních zákonů, ale také z pohledu lidstva. Dle našeho názoru je vhodné zabrousit do oblasti fungování lidské společnosti, uvědomit si kulturní rozdíly mezi jednotlivými etniky, naučit se je respektovat a přistupovat k nim jako k něčemu, co může obohatit i nás.

V rámci výuky s dětmi vytvoříme projekty, ve kterých budeme díky společné diskusi lépe schopní definovat fakta, následně je zhodnotit a presentovat mezi s sebou. V těchto diskusích by se měly děti naučit spolupracovat, umět se postavit za vlastní názor, ale i přijímat názory ostatních.

Výuka je organizována kombinací metod a také v souladu s momentální kapacitou studentů. Teoretický výklad je doplněn zážitkovým způsobem, popřípadě dětem ponechána volná kapacita či ve formě hry uvnitř či venku za účelem snazšího strávení získaných poznatků. Děti jsou podporovány v samostatné práci a volbě vlastních témat pro studium, k dispozici mají individuální konzultace a podporu odborného garanta. Ve škole je dlouhodobě a cíleně vytvářeno prostředí, ve kterém může být studium i samostudium zcela přirozeným jevem.

Matematika

Pro výuku matematiky jsme vyvinuli vlastní koncept, který byl ověřen jako funkční a který lze ve stručnosti lze shrnout:

 • Společná projektová práce pro objevování vztahu k matematice
 • Samostatná práce a procvičení nějakého matematického jevu
 • Individuální konzultace, tvorba plánu a jeho kontrola: smyslem reflektovat, kde se student nachází, pomoci individuálně, dlouhodobě zajistit formální minimum matematiky…

V rámci společné projektové práce přineseme např. zajímavou úlohu nebo případovou početní studii, kterou názorným způsobem společně propočítáme a vyřešíme. Na hledání řešení můžeme snadno ukázat nějaké matematické jevy, vysvětlit je a hlouběji pochopit. Otevřenou prací budujeme k oboru vztah a ukazujeme jeho smysluplnost a funkčnost pro běžný život…

Společná práce je doplněna o procvičování získaných znalostí a dále zážitkovým způsobem ve formě hry uvnitř či venku za účelem snazšího strávení získaných poznatků. Děti jsou podporovány v samostatné práci, k dispozici mají individuální konzultace a podporu odborného garanta. Ve škole je dlouhodobě a cíleně vytvářeno prostředí, ve kterém může být studium i samostudium zcela přirozeným jevem…

mathematics, formulas, equation-6950767.jpg
orion nebula, emission fog, constellation orion-11185.jpg

Fyzika

Dílna je aktuálně ve vývoji, plánujeme v ní prolínání témat z formální fyziky a univerzálních věd.

Téma fyziky proložíme do dalších probíraných látek v rámci historie, geografie a matematiky. Cílem je zasadit probíraná témata do širších souvislostí a tvořit větší rozhled ohledně světa a vědy, která nás dnes obklopuje.

Nárazově plánujeme věnovat zážitkové dny (ve vhodném časovém intervalu) výpravám do muzea či vědecko-technického parku, kde bude možné fyziku a vědu demonstrovat názorným způsobem…. Několik hodin strávených např. v technickém muzeu s kvalitním průvodcem může dát vzniknout nové zálibě ve vědách mnohem snadněji než např. čtení a učení nezáživné teorie…

Teoretickými znalostmi fyziky naopak obohatíme výuku matematiky, kterou průřezově proložíme výpočtem nějakého fyzikálního jevu. Obvykle jsou témata na rozhraní různých věd těmi nejzajímavějšími. Proto v rámci školy podporujeme propojování jednotlivých oborů nikoli jejich oddělování, jak je zvykem v běžné dnešní vědě.

Výtvarná dílna/arteterapie

Do programu občas zahrnujeme arteterapii, abychom se snáze vyrovnali s prožitky které jsou za námi a současně se vyladili na to, co nás čeká.

Arteterapie využívá výtvarnou tvorbu k podpoře celkového zdraví osobnosti, k podpoře seberozvoje a růstu. Napomáhá překonat a integrovat případné obtíže prostřednictvím výtvarného kreativního procesu. Využívá výtvarný projev jako hlavní prostředek poznávání a ovlivňování lidské psychiky ve směru redukce psychických či psychosomatických obtíží a redukce konfliktů v mezilidských vztazích. V naší dílně nabízíme materiály a postupy a poté ponecháváme na každém dítěti, aby prošlo tvořivým procesem svým vlastním způsobem. Na jeho cestě ho podporujeme a své výstupy a objevy na konci dílny sdílíme ve skupině.

flower, meadow, landscape-21363.jpg
kids, book, apples-894787.jpg

Anglický jazyk

Výuka angličtiny bude probíhat ve škole na pravidelné bázi. Studenti budou rozděleni do dvou skupiny dle pokročilosti, aby mohla být výuka šita na míru individuální potřebě každého studenta. Probíhá proto v malých skupinkách, občas také zážitkovým způsobem a venku. Výuku vždy přizpůsobujeme potřebám a tempu studenta, tak aby učení angličtiny nebyla dřina, ale zábava.

Na lekcích angličtiny pomáhá lektor studentům zaměřit se na osvojení si důvěry při vyjadřování, komunikaci, výslovnosti, porozumění i rozšiřování slovní zásoby. Používá mimo jiné materiály a metodologii Cambridge English, kterou lze využít též k přípravě ke složení zkoušky Young Learners (v případě, že děti o to projeví zájem).

Biologie/chemie/badatelská dílna

Jedenkrát týdně organizujeme školní dílnu, která v sobě obsáhne průřezovou výuku chemie a biologie. S žáky budeme provádět kontinuální bádání jevů vyskytujících se kolem nás… Studenti se setkají s Biochemií i Alchymií. Poznají lépe říši rostlin a minerálů. Učit se a pracovat budeme v přírodě v naší překrásné oblasti Českého Krasu v údolí prastaré řeky Mže (starobylý název řeky Berounky). Časově se budeme řídit starodávným Kolem Roku v našich zeměpisných podmínkách. Pochopíme a oslavíme všechny svátky Slunce a Měsíce během Roku, které tvořivým způsobem vztáhneme k odborným tématům.

Výuka je organizována kombinací metod a také v souladu s momentální kapacitou studentů. Teoretický výklad je doplněn zážitkovým způsobem, zejména prováděním průzkumů v terénu, dlouhodobým sběrem dat a jejich vyhodnocováním. Jako strategické téma školy jsou volena různá enviromentální témata, zejména ochrana řeky a půdy. Děti jsou podporovány v samostatné práci a volbě vlastních témat pro studium, k dispozici mají individuální konzultace a podporu odborného garanta. Dále jsou děti podporovány k vypracování výstupů svého bádání, které mohou být dále využity k prezentaci v rámci regionálních mediálních prostředků a k smysluplnému vzdělávání širší komunity

medicine, chemistry, laboratory-1729443.jpg
egypt, egyptian, pharaoh-7148314.jpg

Univerzální vědy

Občas si v rámci programu školy vyhradíme čas a prostor pro rozvoj a vnímání hlubších témat, která se v prostředí školy vyskytnou. Prožitky můžeme obohatit dále o znalosti z oblasti univerzálních věd, které umí dobře některé zjištěné skutečnosti popsat a tím lépe zvědomit. Jedná se o novou a zcela experimentální dílnu, která bude vyvíjena z ohledem na skutečné zážitky ve škole a v jejím kolektivu…

Pod univerzálními vědami si možno představit např.:

 • Posvátná čísla a geometrie
 • Přírodní cykly a elementy
 • Univerzální zákony: svět, který není vidět a přesto nás řídí a ovlivňuje
 • Objevování vnitřní alchymie a trénování intuice, práce s myslí a dovednosti seberegulace
 • Silová místa a rozvoj vnímání, síly v nás a kolem nás…
 • Vědomé prožití mimořádných okamžiků v rámci cyklu roku a tvorba školní rituálů a oslav

Bádání nad tím, kdo jsem a jaké je mé místo ve světě.

Individuální plánování

V rámci pravidelných dílen vyhradíme malý čas pro individuální konzultace ohledně řízení formálního procesu vzdělávání. U každého studenta může individuální plán vypadat odlišně vzhledem k tomu, pod jakou instituci domškolák spadá, jakému programu podléhá a dále také jaké dohody byly učiněny mezi školou – studentem – rodiči. V rámci časového rozvrhu si proto vyhradíme s každým studentem účastnícím se v programu Školné KOMPLET časovou rezervu pro koordinaci formálního procesu – společně tvoříme plán a provádíme kontrolu jeho plnění: smyslem je reflektovat, kde se student nachází, pomoci individuálně překonat případné překážky, podpořit studenta v pokračování  a v samostatné práci na dohodnutých tématech

school, draw, drawing-1974369.jpg
apples, fruits, orchard-1872997.jpg

Páteční projektové dílny

V pátek škola organizuje projektové dílny v oblasti odborných předmětů a dále dílny na rozmanitá témata dle zájmu studentů:

  • Dějepis v souvislostech
  • Zeměpis v souvislostech
  • Fyzika v souvislostech
  • Chemie v souvislostech
  • Dramatická dílna
  • Fotografická dílna
  • Výroba přírodní kosmetiky
  • Dílna vaření
  • Výpravy na přírodní místa, kulturní místa nebo do vědecko-technických parků

 Pro organizaci páteční dílen máme k dispozici širokou škálu lektorů specialistů, které osobně známe a jež jsou dalším obohacením o cenou inspiraci pro studenty naší školy. Témata dílen jsou otevřena i námětům ze strany rodičů, velmi vítány jsou např. prezentace řemesel a povolání, které se v prostředí rodin nachází a mohly by obohatit také nás ostatní.

Plán pátečních dílen stanovíme vždy na následující měsíc (také s ohledem na zájmy a přání dětí) a vyhlásíme ho s dostatečným předstihem, aby případně mohl student naplánovat svoji účast/neúčast na konkrétní dílně.

Mám zájem

Nechte nám tu svůj e-mail a budeme vám posílat aktuality týkající se příprav školy, akcí a dalšího programu školy Děti Berounky.